شرکت فـرآیند شیمی حکیم (سهامی خاص) یکـی از شرکـت های پیــشرو و معتبر در صنعـت مـواد موثــره دارویــی است که با هدف تولید محصـول قابل رقابت با محصـولات جـهانی و خودکفــایی در حـوزه تولـید مواد موثــره دارویـی در سال 1380 تاسیس شد. این شرکت از سال 1384 با سـرمایه گذاری مشترک با شـرکت ایندسوئیفت خاورمیانه شروع به تولـید مـواد موثره دارویـی کرد و توانست اولین محصـولات خود را از سـال 1386، شـامل ماده موثره آتـورواسـتاتین کلسیـم و کلوپـی دوگــرل بـی سولفـات روانـه بــازار کنـد. همچنین در ســال 1392 بـا ایـجاد زیـرســاخـت هـای لازم و تهیه ماشـین آلات جهت تولـید 4 مـولکول جـدید با  محــوریت تـوسعه از 2 خط تولـیدی به 4 خط، موفـق به تولـید مـواد موثـره فکسـوفنـادین هیـدروکلـراید، رزوواسـتاتین کلسـیم، سیـتاگلیپتین فسفـات مونـوهیدرات و والزارتـان گردید. در سال 1400 به منظور پوشش کل نیاز کشور، ضمن افـزایش ظرفیت 2 برابری در خطوط فعلی، اقدام به شـروع ساخت کارخـانـه ای جدیـد به منظور تولــید 14 قـلم از مـواد مـوثره دارویی برای اولین بار در کشور نمود. همچنین به منظور توسعه فعالیت های تولیدی و رقـابت با محصولات وارداتـی و ایجاد صرفه جویی ارزی، تولید فـــرم های نیــمه آمــاده دارویـی در دسـتور کـار شرکت قــرار گرفـته است. شـرکت فــرآینـد شیمی حکیـم در ســال 1394، تـوسـط معــاونـت علـمی و فنـــاوری ریــاست جمهــوری، بـه دلـیل ابتکـــار و نـــوآوری در سـنتز مـواد موثــره دارویــی، در فـهرست شـرکـت های دانش بنیــــان قـــرار گـرفـت. ایـن شرکت تـاکنون مـوفـق به تولـید مــواد موثــره دارویـی در زمینه داروهای ضد فشـار خـون، ضـد دیـــابت، ضـد چربــی خــون، ضـد حســاسیت و … شــده است. تمــامـی تولــیدات شــرکت فـرآیــند شـیمی حکیـم مــطــابــق بــا اســـتانــداردهــای بیـــن الـمــللی روز دنیـــا (EP , USP) و دارای تـــاییدیـه از سـازمــان غـــذا و دارو مـی باشــند. ایــن شـــرکـــت همــواره در تــلاش است تــا بـا اســتفاده از اسـتانداردهـــای بیـــن المــللی روز دنیـــــا و تجـــهیـزات مـــدرن و همچنیـــن با بـــــهره گیـــــری از نیــــرو هـای جــــوان و متـــخــصص، در جــهت ارتقــــاء سطــح ســـلامــت جــامعــه و ســهـولــت در ســـاخـت و تـــامـیـن داروهـــای ضـــروری کشـور فـعــالـیت نمــایـد. شـرکت فــرآیــند شـیمی حکیم با افــتخـار اعــلام مـی دارد که زمینه اشتغــال بیش از 70 نفر را فــراهـم ســاخته و در حـال حاضـر تـامین کننده ماده موثـره دارویـی اکثر شرکت های داروسـازی می باشد.