واحد تولید
واحد تولید شرکت فرآیند شیمی حکیم بر پایه اصول GMPبنا شده است و فرآیند تولید مواد موثره دارویی توسط واحـدهای کنتـرل کیفیت (QC) و تضمین کیفیت (QA) به دقت بررسی و پایـش می شود. واحد تولیـد این شرکت از پیشرفتـه تریـن و مجـهـزترین تجـهیزات شـامل راکتـورهـا در سـایـز ها و تیـپ هـای مـخـتلـف شـامل راکتــور های استینلس استیـل 316L و گـلاس لاینـد در حجـم های 1000 تا 10000 لیتـری ، ماشین آلات خنک کننده شامل چیلر، چیلر براین و برج خنک کننده، سانتریفیوژ در ابعاد مختلف، سیستم خشک کن در انـواع مخـتـلف RVD, VTD, FBD سیستم های هواساز و اتاق های تمیز در چهار منطقه مجزا به مساحت 500 متر مربع و … برخوردار بوده و از وجود نیـروهای آموزش دیـده، مجـرب و پرتـلاش بهــره می گیرد. نحوه قرارگیری بخش های مختلف، چیدمان تجهیزات و پوشش پرسـنل در این واحــد به گونه ای طراحـی شده است که احتـمال وقـوع خـطا و هرگونه آلودگـی شیمیایی و میکروبی را کاهش داده و ایمنی افراد و همچنین کیفیت محصول تامین شود.