واحد کنترل کیفیت
واحد کنترل کیفیت شرکت فرآیند شیمی حکیم با هدف انطباق کیفیت محصولات تولیدی با استانداردهای بین المللی راه انــدازی شده و شامل آزمایشـگاه های شیمی تجـزیه کلاسیک و دستگاهی و بخش کنتـرل حین فرآینـد تولید است. پرسنل مجرب این واحد با بهـره گیری از مدرنتـرین دستگاه های آنالـیز، دستورالعمـل های مراجـع معتبر دارویی از قبیـل USP و EP را در ارزيـابـي كيفي محصـولات ساختـه شـده و همچنـين در كنتـرل فرآينـد تهيه آنـها، از خريد مواد اوليه تا انبـارداري محـصول نـهايي به اجرا در می آورند. همچنین پرسنل کنترل حین تولید به منظور اطمینان از سنتز موفق مواد موثره و جاری بودن قوانین GMP در مراحل تولید بر کلیه مراحل سنتز به دقت نظارت می کنند.