تحقیق و توسعه
واحد تحقیق و توسعه یکی از ارکان اساسی در شرکت فرآیند شیمی حکیم است که با بهره گیری از نـیروهای متخصص و هدایـت فـعالیتهای تحقیقاتی در راسـتای تحـقق استراتژی های شرکت، تلاش می کند با ارائه دانش فنی تولید محصولات جدید، اصـلاح فـرآیندهای تولید محصـولات جاری، امكان سـنجی تولید صنعتی داروهای جدید و تدوین مسـتندات لازم گام مهمی در پاسخگویی به نیـازهای پژوهشی شرکت بـردارد. شرکت فـرآیند شیمی حکیم با توجه به فعالیت های نـوآورانه در زمینه تولید مواد موثره دارویی مفتخر به اخذ گواهی دانش‌بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری شده است.