تضمین کیفیت
واحد تضمین کیفیت به عنوان مهمترین رکن نظارتی و اجرائی مستقر در شرکت فرآیند شیمی حکیم، مسئولیت دارد بر عـملكرد واحـدهای عملياتی كه بر كيفيت محـصول تأثيرگذارند نـظارت داشته باشد. واحـد تـضمین کیفیت همچنین عـهده دار ارزیـابی های داخـلی از بخش های مختـلف شـرکت بـرای اطمـینان از صـحت پــیروی از ضــوابط و مقــررات سـاخت خوب (GMP)، كالیـبراسـیون دستگاه ها و تجـهیزات، مـعتبرسـازی فــرآیندهای مرتـبط با تولیـد محـصول مثل پروســه تمیــزكاری، تــدوین و جــمع آوری مسـتندات کلیه پروسـه های مرتـبط با تولیـد و … اسـت. هدف از این واحـد ارتقــای تــوانایی ارزیـابی کیفیت در کلیه فـرآیـندهای مرتبط با محصـول است. بـعلاوه تضـمین کیفیت اطمیـنان مـی دهد شرکت به اهـداف کیفی مـورد نظر نائـل شده و استانداردها و قوانین GMP به درستی پیروی می شوند و شرایط بهینه تولید لحاظ می گردد.