واحد بازیافت حلال
شرکت فرآیند شیمی حکیم با راه اندازی واحد بازیافت حلال های آلی، توانایی بازیافت حلال های مورد استفاده در سـنتز مـواد موثره دارویی خود را دارد. حلال های مورد استفاده پس از اتمام فرآیند سنتز مواد موثره دارویی، حــاوی ترکـیبات مـخـتلف از حـلال ها با نـسبت متفـاوت هستند. از ایـن رو با اسـتفاده از پتانســیل های  واحـــد بازیـافـت حلال، بخش زیادی از حلال ها جداسـازی شده و پس از اخذ تاییـده های لازم از واحد کنتـرل کیفـیت، مجددا در روند تولید محصولات استفاده می گردند. این شرکت با نصب و راه اندازی واحد مجزای بازیافت حلال این امـکان را به وجود آورده است که با بازیـافت حـلال های مـورد استفاده در چـرخه تولیـد و اسـتفاده مجدد از حـلال ها گام بـزرگی را در کاهش میـزان آلاینده ها، حفاظت از محیط زیست و کاهش هزینه های تولـید بردارد. واحـد فـنی و مهنـدسی شـرکت فـرآیـند شیمی حکیم متولی بازیافت حـلال ها در شرکت بوده و طور پیوسته در تـلاش است تا به کمک ســایر واحـدهای فـعال در شرکت، اسـتانداردهای لازم برای اسـتفاده مجدد از حـلال ها را کسب نماید.